محل برگزاری

به اطلاع پژوهشگران محترم می رساند امکان شرکت در همایش به دو صورت حضوری و غیر حضوری میسر است.

 

پژوهشگران محترمی که قصد شرکت در همایش به صورت حضوری را دارند بعد از تکمیل پروسه ثبت نام جهت حضور در همایش راس ساعت 8 صبح روز برگزاری این رویداد علمی به آدرس زیر مراجعه فرمایند.

شیراز- بلوار مدرس-  ابتدای خیابان آزادگان- سالن همایش های خوارزمی